National Symbols Of Nepal

Title Symbol National Bird Lophophorus National Flower Rhododendron National Animal  Cow National Tree  Peepal National Weapon Khukuri National Dance Newa dance National Instrument Madal National Dress Daura Shurwal and Gunyu…

Stephen William Hawking – All Exercise Solved, Class – 12 Nepali

स्टिफन विलियम हकिङ जीवनी पाठको शब्दभण्डार अन्तर्गत सबै प्रश्नका उत्तरहरू … Class 12, Nepali, Stephen William Hawking Unit All Questions Answers … स्टिफन विलियम हकिङ (जीवनी; सस्वर वाचन) कक्षा :-…

Staff Nurse 1st Paper 2073-1-25

                                         लोक सेवा आयोग                                         नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह,                                पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा Key (C)                                                                                                     समय :- ४५ मिनेट                                                                                               पूर्ण अंक –…